usługi
 Stałe ciśnienie, poziom i przepływ

  SYSTEMY UTRZYMANIA STAŁEGO CIŚNIENIA/POZIOMU/PRZEPŁYWU WODY
  Z WYKORZYSTANIEM PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI SSD

 • Przygotowanie wody zarówno do celów spożywczych jak i przemysłowych wymaga coraz to nowszych i bardziej zaawansowanych technologii. Wiąże się to nie tylko z uzyskiwaniem wymaganych optymalnych parametrów wody, ale obniżeniem do minimum kosztów wydobycia, filtracji i przemysłu.
  Aby sprostać tym wszystkim wymaganiom niezbędnym stało się zastosowanie urządzeń bezobsługowych sterowanych przez układy mikroprocesorowe.
 WYDOBYCIE WODY

 • W Polsce najwięcej wody do celów spożywczych i bytowych wydobywane jest z ujęć głębinowych. Do wydobycia wody z ujęć podziemnych używa się tzw. pomp głębinowych, o bardzo złożonej konstrukcji.

  Do niedawna regulacja wydajności tych pomp odbywała się jedynie poprzez dławienie. Obecnie dzięki nowym rozwiązaniom konstrukcyjnym i zastosowaniu przemienników częstotliwości stało się możliwe regulowanie przepływu poprzez płynną zmianę prędkości obrotowych wirników pomp. Pozostały oczywiście wymagania dotyczące zakresu regulacji i minimalnych obrotów pompy.

  Pompy te najczęściej pracują pionowo (zdarza się, że używa się ich do pracy poziomej jako pompy nawierzchniowe, gdyż dzięki swej wielostopniowej konstrukcji umożliwiają dostarczanie wody o wysokim ciśnieniu). Wymóg minimalnych obrotów (około 70% obrotów znamionowych) jest warunkiem dla powstania tzw. poduszki wodnej, która zapewni własciwe smarowanie i chłodzenie układu łożyskowego pomp. Charakterystyka wydajności i podnoszenia w funkcji obrotów wirnika pomp głebinowych jest dosyć stroma, co ogranicza zakres skutecznej regulacji wydajnosci pompy (70 - 100 % obrotów znamionowych).

  Obniżenie obrotów pompy wiąże się również z obniżeniem jej sprawności, dlatego też stosowanie przemienników częstotliwości zalecane jest tam gdzie występuje zmienne zapotrzebowanie wody, np. pompa tłoczy przez przepływowe układy filtracyjne wodę do sieci odbiorczej. W innych przypadkach, gdzie przepływ jest stały a pompa pracuje z optymalna sprawnoscią (np. przy pompowaniu wody do zbiorników pośrednich) zalecane jest zastosowanie układów tzw. miękkiego startu i zatrzymania, zwanych softstartami.

picture
 FILTRACJA
picture

 • Stosowane do dzisiaj sposoby filtrowania na bazie żwirków nie są w stanie sprostać coraz to wyższym wymaganiom dotyczącym jakości i składu fizykochemicznego wody, dlatego też bardzo szybko ich miejsce zastepują przepływowe filtry pojemnościowe na bazie modyfikowanych złóż katalitycznych, jonitowych oraz mikrofiltrów. Zapewniają one utrzymanie stałych wymaganych parametrów fizykochemicznych wody nawet przy dużych przepływach.

  Utrzymanie właściwych parametrów pracy filtrów wymaga ciągłego nadzoru prędkości przepływu wody przez medium filtrujące oraz ciśnienia pracy. Oprogramowanie wbudowane w przemienniki częstotliwości 690P w połączeniu z zewnętrznymi przetwornikami (przepływu, ciśnienia, poziomu) gwarantuje bardzo precyzyjne utrzymanie zadanych parametrów. Dotyczy to zarówno zastosowanej technologii jak i końcowego produktu w postaci wody lub innych płynów, które na jej bazie powstają.

  Praca zaworów wielodrożnych (niezbędnych do procesu filtracji i płukania filtrów w trybie automatycznym) jest w pełni sterowana i nadzorowana przez wyspecjalizowane sterowniki, które zapewniają bezobsługową i niezawodną pracę.

 PRZESYŁ

 • Do przesyłu wody w sieciach wodociągowych używane są najczęściej pompy wirowe odśrodkowe (ze względu na charakter pracy zwane pompami poziomymi) oraz pompy pionowe.

  Pompy te posiadają dosyć płaską charakterystykę zależności obrotów pompy od jej wydatku i parametrów podnoszenia, oraz znacznie mniejszy niż w przypadku pomp głębinowych spadek sprawności układu pompowego przy obniżeniu obrotów wirnika pompy. Minimalne obroty pompy ustala się na poziomie dolnej granicy regulacji (nie ma takich ograniczeń jak w przypadku pomp głębinowych), to znaczy progu pompowania dla założonego ciśnienia. Zakres regulacji pompy jest bardzo duży i wynosi od ok. 52-100 % obrotów znamionowych wirnika pompy.

  Dlatego też zastosowanie przemienników częstotliwości stało się praktycznie standardem w układach wymagąjacych ciągłej nadążnej regulacji ciśnienia, przepływu lub poziomu wody.

  W zależności od potrzeb sieci, ukształtowania terenu, na którym sieć jest położona i stopnia jej rozbudowania stosuje sie dwa typy układów:
  • stabilizacja ciśnienia niezależnie od rozbiorów
  • stabilizacja ciśnienia z korektą od wartości chwilowej przepływu (układ ten jest stosowany w sieciach rozległych, gdzie wystepują naturalne wzrosty lub spadki ciśnienia spowodowane różnicą wzniesień, oraz układy gdzie wystepują znaczące wahania ciśnienia spowodowane zmiennym przepływem).
picture
 ZASADA DZIAŁANIA
picture

 • Układ automatycznego sterowania zespołem pomp zapewnia bezobsługową stabilizację ciśnienia w rurociągu tłocznym. W okresie braku rozbioru wody regulator wyłącza pompy pozostając w stanie czuwania, tzn. gdy wystąpi rozbiór wody układ automatycznie rozpocznie pracę. Jeżeli rozbiory wody są większe niż wydajność jednej pompy, regulator załącza do pomocy kolejną pompę uzupełniającą. W przypadku braku rozbiorów wody układ przechodzi w stan czuwania. W trakcie przejścia układ automatycznie podnosi ciśnienie zadane + 0.05 MPa i wyłącza się. Start układu nastąpi automatycznie w przypadku wystąpienia rozbiorów wody, bądź spadku ciśnienia - 0.05 MPa od wartości zadanej.

 KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA PRZEMIENNIKÓW CZĘSTOTLIWOŚCI

 • Zmniejszone zużycie energii elektrycznej 20 - 60 %.

 • Stabilizacja ciśnienia z dokładnością do 0.001 MPa.

 • Utrzymanie poziomu w zbiorniku z dokładnością do 0.01 m H2O.

 • Utrzymanie przepływu z dokładnością 0.001 m3/h.

 • 3 - 4 krotne wydłużenie nominalnego czasu bezawaryjnej pracy pomp.

 • 2 - 3 krotne wydłużenie okresu pracy armatury towarzyszącej.

 • Równomierne zużycie wszystkich pomp.

 • Dwa tryby pracy, automatyczny i ręczny.

 • Łagodna i równomierna praca ujęć głębinowych.

 • Wydłużenie okresu eksploatacji złóż głębinowych.

 • W przypadku mikrofiltracji i filtracji na złożach przepływowych (żwirki i złoża katalityczne) przedłużenie
  2 - 3 krotne okresu eksploatacji złóż.

 • Możliwość predykcji remontów pomp i armatury.

 • Kontrola stanu eksploatacyjnego złóż filtrujących.

 • Monitoring otwarcia drzwi wejściowych do obiektu oraz włazów studni głębinowych.

 • Kilkukrotnie niższy nakład inwestycyjny w porównaniu do metody tradycyjnej ze zbiornikami hydroforowymi.

 • Zmniejsza hałas o około 50 %, dzięki czemu można je instalować w budynkach mieszkalnych.

 • Możliwość zdalnego nadzorowania pracy układu

 • Wykorzystanie wewnętrznego układu sterowania falownika.

 • Elastyczny program w przypadku zmiany lub rozbudowy układu sterowania.

 • Wszystkie parametry wyświetlane w języku polskim na panelu operatorskim sterownika.

 • Komunikacja zewnętrzna przy użyciu: RS485, PROFIBUS, MODBUS, Modemu GSM-SMS.

 • Układ zabezpiecza silniki elektryczne pomp przed przepięciami, zanikami i spadkami napięcia w sieci zasilającej.

 • Okres amortyzacji inwestycji 12 - 18 miesięcy.

picture
 POLECAMY USŁUGI PROJEKTOWANIA, WYKONANIA, DOZORU I URUCHOMIENIA W ZAKRESIE:
picture

 • Układy i systemy stabilizacji ciśnienia wody jedno i wielopompowe.

 • Układy i systemy stabilizacji poziomu wody jedno i wielopompowe.

 • Układy i systemy stabilizacji zawartości tlenu w ściekach z jedną i więcej dmuchaw.

 • Zestawy pompowe z automatyką wykonawczą do pompowni pośrednich oraz przepompowni ścieków jedno i wielopompowe.

 • Automatyka wraz z urządzeniami wykonawczymi do sterowania procesem płukania filtrów przepływowych.

 • Układy sterowania napędem do wykonań specjalnych.

 TRENINGI I SZKOLENIA

 • Firma J+J AUTOMATYCY Janusz Mazan prowadzi szkolenia w zakresie obsługi, programowania i projektowania wszystkich oferowanych urzadzeń. Szkolenia odbywaja się w siedzibie firmy badz też u odbiorcy. Terminy szkoleń, koszty szkolenia, zakres szkolenia do uzgodnienia.
picture
↑ do góry 

Valid CSS! Valid HTML 4.01!